کلیه حساب ها به نام حسن بهگام می باشد.

بانک ملی ایران
شماره حساب 0215485568005
شماره کارت 6037-9913-3050-2695
شماره شابا IR22 0170 0000 0030 5162 3460 02

 

بانک ملت
شماره حساب 4131741315
شماره کارت 6104-3379-0097-1274
شماره شابا IR98 0120 0100 0000 1469 7778 69